Nomineringsformulär Fria priset 2024/Nomination Form The Independent Distinguished Teaching Award 2024

Tillgänglig 2024-01-16 – 2024-03-11
Kontaktperson Charlotte Sundström, verksam vid Avdelningen för kvalitetsutveckling
Fyll i de kriterier som du anser att din kandidat uppfyller. Beskriv också med egna ord vad läraren gjort eller gör. Du hittar mer information om vad som ingår i de olika kriterierna via www.uu.se/pedagogiskapriset. Observera att du inte behöver klicka i alla kriterier, utan bara de du tycker är relevanta. Men det är mycket viktigt att en motivering skrivs, eftersom beredningsgruppen i annat fall saknar komplett underlag för att kunna utföra sitt arbete med att utse pristagare.
Check the box for the criteria you consider the teacher to fulfill. It is not necessary to tick every box, just tick the ones you find appropriate. Then describe in your own words what the teacher has done or is doing that meets the criteria. If you want suggestions on what a criteria might comprise, you can go to www.uu.se/distinguishedteachingaward. Note, it is very important that some description of the candidates work is included. Your description is crucial for the quality of the process of deciding who should get the award.

Var vänlig skriv in namn, område och institutionstillhörighet för den du nominerar. Längre ner i formuläret fyller du i uppgifter om dig själv om beredningsgruppen behöver kontakta dig.
Please provide name, area and department regarding the candidates name. Below in the form fill in information about yourself if the review committee needs to contact you.

1.
Den nominerades förnamn/The candidate's first name - Måste besvaras
2.
Den nominerades efternamn/The candidate's surname - Måste besvaras
3.
Område/Area - Måste besvaras
4.
Institution/Department - Måste besvaras

År 2024 är det prioriterade området ”Utbildning för ett framtida föränderligt arbetsliv”.
Nomineringen bör innefatta en tydlig och konkret beskrivning av hur den nominerade i sin gärning arbetat för att utveckla en pedagogik som förbereder studenter för ett arbetsliv i ständig förändring.
Utöver de ordinarie nomineringskriterierna gäller för årets tema att den nominerade genom utvecklingsarbete och/eller undervisning/handledning ska ha utvecklat, genomfört eller bidragit till en pedagogik som främjar samverkan mellan utbildning och arbetsliv, beredskap för att utvecklas i ett framtida föränderligt arbetsliv och anpassning till arbetslivets utveckling genom kunskap, evidens och beprövad erfarenhet.
Se nummer 5-8 i formuläret. Fyll i de rutor där du anser att den nominerade uppfyller kriterierna för det fria priset "Utbildning för ett framtida föränderligt arbetsliv”.

The prioritized area in 2024 is “Education for an ever-changing professional life”.
Nominations should include a clear and specific description of how the nominee’s educational activities have developed a pedagogy that prepares students for an ever-changing professional life.
In addition to the regular nomination criteria, to qualify for this year’s theme, nominees must have engaged in educational development and/or teaching/supervision that has developed, implemented or contributed to connection of teaching with the world of work, students’ capability to evolve in a shifting professional life,
and flexibility to adapt to the development of professional life through knowledge, evidence and proven experience.
Check the boxes 5-8 for the criteria to the Independent Distinguised Teaching Award you consider the candidate to fulfill “Education for an ever-changing professional life”.

Nomineringskriterier fria priset/Nomination Criteria Independent Distinguished Teaching Award

5.
Samverkan mellan utbildning och arbetsliv/Connection of teaching with the world of work
6.
Beredskap för att utvecklas i ett framtida föränderligt arbetsliv/Students´capability to evolve in a shifting professional life
7.
Anpassning till arbetslivets utveckling genom kunskap, evidens och beprövad erfarenhet/Flexibility to adapt to the development of professional life through knowledge, evidence and proven experience
8.
Din motivering för det fria priset /Your motivation for the Independent Distinguished Teaching Award

Nomineringskriterier/Nomination criteria

Fyll i de kriterier som du anser att din kandidat uppfyller./Check the box for criteria you consider teacher to fulfill.

9.
Vetenskapligt förhållningssätt till lärande och undervisning/A scientific approach to teaching and learning
10.
Aktiverande undervisningsformer/Activity-promoting forms of teaching
11.
Tydlig röd tråd och progression/Clear continuity and progression
12.
Examination och återkoppling som pedagogiskt styrmedel/Examination and feedback as a tool for enhance learning
13.
Samverkan mellan lärare och/eller studenter/Collaboration with colleagues and/or students
14.
Ett tydligt pedagogiskt ledarskap/Clear educational leadership
15.
Kontinuerlig uppföljning och återkoppling/Continuous follow-up and feedback
16.
Kollegial samverkan och idéutbyte/Peer-cooperation and exchange of ideas
17.
Övrigt/Other
18.
Dina kontaktuppgifter/Your contact details - Måste besvaras
19.
Institution, kurs, program/Department, course, programme - Måste besvaras
20.
E-postadress/E-mail - Måste besvaras
21.
Jag har skickat in nomineringen i första hand i min egenskap av:/I have submitted the nomination in my capacity as: - Måste besvaras