Forskningsprojektet Broar av poesi – Enkätfrågor HT 2021

Tillgänglig 2021-08-16 – 2021-11-30
Kontaktperson Olle Nordberg, verksam vid EDU
Forskningsprojektet Broar av poesi – Enkätfrågor HT 2021


Till dig som deltar i undersökningen,

Den här enkäten är rikstäckande och når hela landets lärare i förskoleklass via den lärarhandledning som följer med antologin En bro av poesi. Vi som utformat den är tre forskare vid Uppsala universitet som undersöker poesi som didaktisk resurs i förskoleklassen. Enkäten görs i två omgångar och finns därför i två versioner, tillgängliga i olika länkar, en för HT 21 och en för VT 22. Denna enkät är för HT21 och är tänkt att fyllas i innan arbetet med antologin inleds. Enkäten för VT 22 fylls i mot slutet av läsåret efter avslutat arbete. Den länken kommer att läggas upp under andra halvan av VT 22.

Syftet med enkäten är att få en inblick i hur lärare i förskoleklassen tänker om poesi i skolan men också i ett större perspektiv. Ingen undersökning av det här slaget är gjord tidigare, och det skulle betyda mycket för hela det forskningsområde som rör litteraturundervisning att du tog dig tid att svara på våra frågor. Enkäten är helt anonym och frivillig. Genom att fylla i enkäten ger du ditt medgivande till att svaren används i undersökningen. Enkäten tar ungefär femton minuter att fylla i.

Poesi är ett begrepp som har många synonymer, såsom lyrik, dikt, sångtext, vers osv. I enkäten används genomgående begreppet poesi som ett samlingsnamn.

Våra kontaktuppgifter finns nedan. Tveka inte att skicka ett mejl om det är något du undrar. Stort tack för att du deltar!

Jörgen Mattlar jorgen.mattlar@edu.uu.se
Olle Nordberg olle.nordberg@edu.uu.se
Maria Wennerström Wohrne maria.wennerstrom_wohrne@edu.uu.se

Innan du svarar på frågorna om poesi vill vi gärna att du fyller i lite bakgrundsinformation om dig själv.

1.
Vilken lärarutbildning/lärarlegitimation har du?
2.
Vilket åldersspann tillhör du?
3.
Till vilket kön räknar du dig?
4.
Hur många år har du arbetat i skolan?

Nu följer några frågor om poesi och din undervisning. Vi vill gärna att du så långt som möjligt utgår från den undervisning du bedrivit det senaste året/åren i förskoleklass.

I flera av frågorna mellan 5-21 finns det alternativ som i text beskriver varje position i en femgradig skala. I enkätens senare del anges bara de yttersta positionerna som innebär mycket tydligt positiva eller negativa svar. Alternativen 2,3,4 har alltså ingen text i dessa frågor. Där får du själv tänka dig en skala mellan dessa ytterpositioner där värdet 3 är medel.

5.
Använder du poesi i din undervisning?
Aldrig eller nästan aldrig En gång i månaden En gång i veckan Flera gånger i veckan Varje dag Vet ej
6.
Vilka motiv ser du till att läsa poetiska texter i ditt arbete med elever? Du får kryssa i flera alternativ.
7.
Om du arbetar med poesi i din undervisning, vad ägnar du och dina elever er åt då? Du får kryssa i flera alternativ.
8.
Hur ser du på poesins roll i elevernas utveckling av läs- och skrivförmåga?
Inte viktig alls Inte så viktig Ganska viktig Viktig Mycket viktig Vet ej
9.
Hur ser du på poesins roll i elevernas utveckling av ”språkkänsla” i betydelsen rytm, flyt, målande språk, satsmelodi och så vidare?
Inte viktig alls Inte så viktig Ganska viktig Viktig Mycket viktig Vet ej
10.
Hur ser du på poesins roll i elevernas utveckling när det gäller eget skapande, fantasi och konstnärlig kreativitet?
Inte viktig alls Inte så viktig Ganska viktig Viktig Mycket viktig Vet ej
11.
Hur ser du på poesins roll i elevernas utveckling av läs- och skrivförmåga i jämförelse med att läsa t.ex. faktatexter och annan skönlitteratur?
Inte viktig alls Inte så viktig Ganska viktig Viktig Mycket viktig Vet ej
12.
Hur ser du på poesins roll i elevernas utveckling av ”språkkänsla” i betydelsen rytm, flyt, målande språk, satsmelodi och så vidare i jämförelse med att läsa t.ex. faktatexter och annan skönlitteratur?
Inte viktig alls Inte så viktig Ganska viktig Viktig Mycket viktig Vet ej
13.
Hur ser du på poesins roll i elevernas utveckling när det gäller eget skapande, fantasi och konstnärlig kreativitet i jämförelse med att läsa t.ex. faktatexter och annan skönlitteratur?
Inte viktig alls Inte så viktig Ganska viktig Viktig Mycket viktig Vet ej
14.
Hur ser du på möjligheterna att utgå från poesi i arbetet med elevaktiva kreativa uttrycksformer såsom skrivande, bild och form, digitala uttrycksmedel etc?
Obefintliga Inte så goda Ganska goda Goda Mycket goda Vet ej
15.
Hur viktigt är det att barn kommer i kontakt med poesi från det svenska kulturarvet?
Inte viktigt alls Inte så viktigt Ganska viktigt Viktigt Mycket viktigt Vet ej
16.
Hur viktigt är det att barn kommer i kontakt med poesi från hela världen?
Inte viktigt alls Inte så viktigt Ganska viktigt Viktigt Mycket viktigt Vet ej
17.
Hur viktigt är det att barn utvecklar sin förmåga att tolka och känna kring poesi?
Inte viktigt alls Inte så viktigt Ganska viktigt Viktigt Mycket viktigt Vet ej
18.
Hur viktigt är det att barn utvecklar sin förmåga att samtala om poesi?
Inte viktigt alls Inte så viktigt Ganska viktigt Viktigt Mycket viktigt Vet ej
19.
Hur viktigt är det att barn utvecklar sin förmåga att samtala om poesi i jämförelse med att samtala om andra texter?
Inte viktigt allst Inte så viktigt Ganska viktigt Viktigt Mycket viktigt Vet ej
20.
Hur ser du på din egen kompetens att undervisa om och genom poesi?
Obefintlig Inte så god Ganska god God Mycket god Vet ej
21.
Upplever du att du har ett behov av fortbildning om och genom poesi?
Nej, inte alls Ja, mycket stort Vet ej
22.
Hur ser du på möjligheterna att arbeta med antologin En bro av poesi med din förskoleklass under det kommande läsåret?
Mycket små Mycket stora Vet ej

Avslutningsvis följer nu några frågor om dig själv och ditt förhållande till poesi.

23.
Hur ofta läser du poesi på fritiden?
Aldrig Väldigt ofta Vet ej
24.
Tar du del av poesi på något annat sätt än genom läsning? Du får kryssa i mer än ett alternativ.
25.
Skulle du vilja läsa, eller lyssna på, mer poesi på din fritid än vad du gör nu?
Nej, inte alls Ja, verkligen Vet ej
26.
Ser du dig själv som en poesiläsare?
Nej, inte alls Ja, verkligen Vet ej
27.
Skriver du egen poesi?
Aldrig Väldigt ofta Vet ej
28.
Vilka motiv ser du till att läsa poetiska texter på din fritid? Du får kryssa i flera alternativ:

Tack för din medverkan!