Ansökan om omregistrering för kurser eller överflyttning till ny kurskod inom farmaceutiska fakulteten höstterminen 2021

Tillgänglig 2021-06-17 – 2022-01-15
Kontaktperson Anne-Britt Stigsdotter, verksam vid Administration
Beskrivning:
Denna blankett gäller både ansökan om omregistrering på aktiva kurser, nedlagda kurser där undervisning inte längre ges samt överflyttning från nedlagda kurser till motsvarande aktiv kurs med annan kurskod.


• Ansökningar om omregistrering på nedlagd kurs där undervisning inte längre ges ska ha skickats in före terminsstart. Omregistrering på nedlagd kurs sker efter terminsstart. Ansökningar som inkommit efter terminsstart kommer inte att behandlas!


• Ansökan om omregistrering och överflyttning till aktiv kurs ska ha skickats in före kursstart på den aktiva kursen. Notera att överflyttning inte är möjligt för alla nedlagda kurser! Vänligen se kursens sida i Studium för mer information. Omregistrering och överflyttning till aktiv kurs sker efter kursstart. Ansökningar som inkommit efter kursstart kommer inte att behandlas!


Ansökningarna hanteras i turordning och i mån av plats. Vill du bli omregistrerad på flera kurser måste du skicka in en ansökan per kurs. Välj den avsedda kursen i rullgardinsmenyn under respektive program eller valbara/fristående/övriga kurser.


Omregistrering krävs inte för att skriva omtentamen på en kurs, men är nödvändigt för att närvara på undervisningsmoment. Om du bara vill skriva tentamen behöver du inte omregistrera dig, däremot behöver du begära att bli överflyttad om den kurs du vill tentera på har bytt kurskod. Tentamensanmälan gör du via Ladok.


Om du vill bli omregistrerad/överflyttad på ett Fördjupningsprojekt, kontakta respektive institutions kursadministratör: https://katalog.uu.se/orginfo/?orgId=FF
1.
E-postadress - Måste besvaras
2.
Förnamn - Måste besvaras
3.
Efternamn - Måste besvaras
4.
Personnummer (ÅÅMMDD-XXXX) - Måste besvaras
5.
Obligatorisk kurs på Apotekarprogrammet FAP2Y (antagning t.o.m. VT 2017)
6.
Obligatorisk kurs på Apotekarprogrammet FAO2Y (antagning fr.o.m. HT 2017)
7.
Obligatorisk kurs på Receptarieprogrammet:
8.
Obligatorisk kurs inom Masterprogram i Läkemedelsanvändning:
9.
Kurs inom Masterprogram i Läkemedelsutveckling:
10.
Kurs inom Masterprogram i Läkemedelsmodellering:
11.
Kurs inom Magisterprogram i Klinisk farmaci:
12.
Obligatorisk kurs på Receptarieprogrammet FRC1Y (antagning fr.o.m. HT 2020):
13.
Valbara/fristående/övriga kurser: (fristående kurs som också är obligatorisk inom ett program hittar du under respektive program)
14.
Ange kurskod för den kurs du varit registrerad på tidigare. Kontrollera detta i Ladok. Om kursen är nedlagd behandlas detta, i de fall det är möjligt, som en ansökan om överflyttning till ny kurskod. - Måste besvaras

Följande moment önskar jag delta i (om du endast vill få tillgång till Studium så svarar du nej på alla):

15.
Laboration
16.
Seminarium
17.
Grupparbete
18.
Skriftlig inlämning
19.
Muntlig redovisning
20.
Specificera vad du vill göra på momenten ovan eller om det är något annat obligatoriskt moment du vill delta i:

Om du endast vill omregistrera dig för att få tillgång till material i Studium har du ingen plats i undervisningssalar eller på praktiska moment och vi räknar dig inte som en aktiv student på kursen.

Observera att den bekräftelse som systemet skickar till din e-postadress inte redovisar dina angivna svar/val. Notera därför dina svar/val för framtida bruk.