Ansökan om gästforskaranslag för inbjudan av gästforskare

Tillgänglig 2021-08-19 – 2021-10-31
Kontaktperson Jin Saida, verksam vid Enheten för ledningsstöd
Områdesnämnden för medicin och farmaci ger härmed samtliga lärare och forskare inom vetenskapsområdet tillfälle att inkomma med ansökan om medel för inbjudan av gästforskare och gästföreläsare. Ansökan ska innehålla uppgifter om gästforskarens forskningsplan (1-2 A4-sidor), meritförteckning och kostnadsberäkning (referenslista och särtryck skall ej bifogas). I det fall doktorand ansöker om anslag för gästforskares räkning skall projektledaren eller handledaren tillstyrkas ansökan. Ansökan ska vara vidimerad av prefekten.
1.
E-postadress - Måste besvaras
2.
Namn - Måste besvaras
3.
Ansökan