Minnesdag 17 februari 2022 - Förslag på presentationer/framträdanden respektive intresseanmälan för deltagande

Tillgänglig 2021-11-10 – 2021-12-09
Kontaktperson May-Britt Öhman, verksam vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Detta är en inbjudan som du kan använda för att föreslå presentationer/framträdande vid Minnesdagen 17 februari 2022, 100 år i skuggan av Statens institut för rasbiologi, i Uppsala.

Du kan också här förhandsanmäla intresse att delta utan presentation/framträdande - det är ej bindande. I januari får du då en möjlighet att anmäla dig slutligt.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


CEMFOR arbetar med planeringen för en minnesdag av 100 år i skuggan av rasbiologiska institutet, den 17 februari, vid Uppsala universitet. Preliminär tid är 09.30-18.00. Därefter tänker vi att ett flertal seminarier kan hållas under 2022.

Rasbiologin, rashygienen, och därmed rasismen, är en omfattande del av Sveriges historia, vars arv lever kvar och formar nutiden.

Vi bjuder in av rasbiologin och rasism berörda grupper, föreningar, enskilda, för medverkan med exempelvis filmvisning, dikt, duodji, presentation/föredrag, performance, utställningsföremål/affisch.

Studenter, forskare verksamma inom och utanför Uppsala universitet inbjudes att medverka/bidra.

Personer som arbetar med frågor som rör rasbiologins och rasismens konsekvenser, exempelvis inom statliga institutioner, arkiv, museer, kommuner och föreningar välkomnas att medverka/bidra.

Du/ni kan här ge förslag på filmvisning, dikt, duodji, presentation/föredrag, performance, utställningsföremål/affisch eller annat den 17e, samt för seminarier senare under året.

Du/ni kan här även föranmäla intresse för enbart deltagande den 17e februari. Föranmälan är EJ bindande, utan är till för att vi ska kunna se hur stort intresset är. Vi återkommer då till dig i januari för slutlig anmälan.

Vi kommer att svara löpande på inkomna förslag så att planeringen kan påbörjas omgående. Vänligen svara så snart som möjligt, men allra senast 1a december. Vår ambition är att svar ges absolut senast den 10 december.

Antalet deltagare med presentationer kommer att vara begränsat och vi behöver förhålla oss till tidsramen, samt att ge utrymme för flera olika perspektiv. Vi kan därför komma att föreslå kortare tidsutrymme eller genomförande i form av utställning/poster. Om det finns väldigt stort intresse kan vi även behöva tacka nej till föreslagen presentation.

Vänligen svara på frågorna i anmälningsformuläret, för att möjliggöra vår planering på bästa sätt. (Scrolla ner till formuläret)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bakgrund
Det statliga institutet för rasbiologi öppnade i Uppsala 1922. 1956/57 upphörde själva institutet och delar av institutet upptogs av Uppsala universitet, Institutionen för medicinsk genetik. Arkivet från det rasbiologiska institutet handhas av Uppsala universitetsbibliotek, https://www.ub.uu.se/hitta-i-vara-samlingar/verk-och-samlingar-i-urval/rasbiologiska-institutet/

Under våren 2021 organiserade CEMFOR fyra dialogseminarier med berörda grupper; de nationella minoritetsgrupperna tornedalingar, sverigefinnar, romer, judar och urfolket samer, samt afrosvenskar. Vi uppmärksammade då just rasbiologin, det smärtande arvet och dess konsekvenser samt rasismen, som lever kvar än idag, https://cemfor.uu.se/evenemang/100-ar-i-rasbiologiska-institutets-skugga/
Det är med dessa samtal som grund som arbetet nu går vidare.

Vi utgår från metoder och etiska förhållningssätt som finns inom urfolksstudier, rasismforskning samt etiska regler som finns i svensk lagstiftning och hos forskningsfinansiärer samt i internationella konventioner och deklarationer om mänskliga rättigheter. Vi önskar utforska möjligheter för etiskt hållbart ansvarstagande för det fysiska arvet och se över hur forskningen om dessa frågor kan genomföras i samverkan med berörda grupper och enskilda, https://cemfor.uu.se/events/100-ar-i-rasbiologiska-institutets-skugga/

Frågeställningar som tagits upp under dialogseminarierna, våren 2021, och som ligger till grund för minnesdagen och efterföljande seminarier:
- Vilka trauman, personliga och kollektiva, har uppstått på grund av den rasbiologiska verksamheten?
- Vilka konkreta krav om mänskliga kvarlevor och bilder har redan ställts gentemot svenska staten i allmänhet, och Uppsala universitet i synnerhet?
- Hur bör en minnesdag organiseras utifrån berörda gruppers perspektiv?
- Hur kan personer inom svenska staten, på olika myndigheter, institutioner och universitet arbeta med frågorna på etiskt försvarbara sätt?
- Andra frågeställningar som personer och grupper som är direkt berörda av de arkiv och samlingar som finns vid Uppsala universitet anser viktiga.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Gijtto! Kiitos! Tack för din/er medverkan!

May-Britt Öhman, docent i miljöhistoria, forskare vid CEMFOR,
skogs- och lulesame, med tornedalsk härkomst
Leder arbetsgruppen för Minnesdagen 17 februari, 2022, vid CEMFOR

Arbetsgruppen består av följande personer:

May-Britt Öhman, forskare vid CEMFOR may-britt.ohman@cemfor.uu.se
Claes Tängh Wrangel, tf föreståndare, forskare, CEMFOR claes.wrangel@cemfor.uu.se
Irene Molina, professor, vetenskaplig ledare, CEMFOR irene.molina@ibf.uu.se
Mattias Gardell, professor, vetenskaplig ledare, CEMFOR mattias.gardell@cemfor.uu.se
Patricia Lorenzoni, forskare, CEMFOR patricia.lorenzoni@cemfor.uu.se
Eva Charlotta Helsdotter, forskare, CEMFOR eva-charlotta.helsdotter@cemfor.uu.se
Jasmine Kelekay, gästdoktorand, CEMFOR jasmine.kelekay@cemfor.uu.se
1.
E-postadress - Måste besvaras
2.
Förnamn och Efternamn - Måste besvaras
3.
Om det är en grupp/förening som ger förslag på insatser - ange nedan vilka de medverkande personerna är och kontaktuppgifter. Huvudansvarig/kontaktperson anges även ovan i 2
4.
Telefonnummer vi kan nå dig/huvudansvarig på
5.
E-postadress (repetera) * - Måste besvaras
6.
Vänligen beskriv nedan förutsättningarna för ditt/ert deltagande: 1) Deltar du(ni) som representant för någon förening/organisation/myndighet? - ange vilken samt ansvarig kontaktperson. 2) Är du (ni) verksam vid universitet/institution/kommun/myndighet/media/annat - ange vilken. 3) Berätta om du(ni) innehar forskningsmedel som rör dessa frågor. 4) Ange här om du deltar som enskild person. * - Måste besvaras
7.
Om du är verksam vid universitet/forskningsinstitut såsom exempelvis ansvarig för arkiv, forskare eller student - beskriv här hur du tänker förhålla dig ifråga om etiska frågeställningar till berättelser som förmedlas under Minnesdagen. Sammaledes om du är journalist, eller har en annan position som kan innebära att du kommer att använda Minnesdagens berättelser i något sammanhang. Vilka etiska riktlinjer följer du/ni? Hur tänker du dig använda det som framkommer vid denna Minnesdag? - Måste besvaras
8.
Hur ställer du dig till att bli filmad, fotograferad - livestreamad under Minnesdagen och/eller vid seminarier? - Måste besvaras
Kommentar
9.
Presentation - framförande - jag (vi) önskar göra följande: * - Måste besvaras
10.
Vid föreslagen presentation/ framträdande/utställning/ annat, beskriv utifrån följande frågor: 1) Innehåll och utförande, behov av teknik? Språk? (Vi välkomnar framföranden på andra språk än svenska, men önskar då även kunna organisera med tolkning/översättning) 2) Berör /förhåller sig ditt (ert) förslag till det fysiska arv som finns vid Uppsala universitet på något sätt? 3) Tänkt längd (riktlinje - 5- 15 minuter plus 10 minuter för frågor) 4) beskriv hur du (ni) förhåller dig till etiska frågeställningar -såsom användande av bilder och dokument från arkiven, i förekommande fall - de mänskliga kvarlevorna och hur du/ni förhåller er till respekt för de drabbade. [max 500 ord]
11.
Jag/vi önskar medverka till att organisera ett seminarium på temat, senare under 2022: Beskriv med max 400 ord, 1) innehåll 2) längd, 3)utförande?: föredrag/performance, utställning 4) eventuella kostnader och möjligheter till täckning för dessa 5) förslag på datum 6) din/er egen medverkan i organisationen av detta - hur mycket arbetsinsats kan du/ni bidra med?
12.
Berätta om du/ni önskar bidra till genomförandet av Minnesdagen den 17 februari och/eller kan göra insatser under själva dagen. Beskriv nedan vad du/ni skulle kunna bistå med.
13.
Ersättning för utlägg för medverkande som presenterar/framträder * - Måste besvaras
Kommentar
14.
Om du/ni är i behov av ersättning för utlägg för din/er medverkan, beskriv här -tex, boende, resa, kostnader för tex utställningsmaterial, annat. Omfattning/budget?
15.
Om du/ni kan bistå någon annan - beskriv här på vilket sätt, tex med boende i Uppsala, medel för resa o uppehälle etc.
16.
Tankar - kommentarer - förslag?