Ansöka om antagning som excellent lärare

Tillgänglig 2022-01-31 – 2022-02-28
Kontaktperson Jenny Carlsson, verksam vid Enheten för ledningsstöd
Områdesnämnden för medicin och farmaci vid Uppsala universitet bjuder in lärare vid vetenskapsområdet att ansöka om att antas som excellent lärare.
Observera att ansökan måste slutföras vid ett tillfälle. En ansökan sparas inte innan du klickat på ”Skicka in anmälan”.

The Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy at Uppsala University invites the disciplinary domains’ teaching staff to apply for admittance as Excellent Teacher.
Please, note that the application must be completed at one occasion. An application will not be saved before you have clicked on the button “Skicka in anmälan”.

1-3: Uppgifter om den sökande (Information about the applicant)
4-9: Adress och telefonnummer till arbetsplatsen (Address and phone to the work place)
10: Anställning (Employment)
11-15: Bilagor (Attachments), Endast en fil per fråga kan laddas upp, så samla flera dokument i en pdf-fil. För att underlätta hanteringen av din ansökan ber vi dig att ladda upprespektive fil där den efterfrågas. (You can only up-load one document per question. Please, combine files to one pdf-document. To facilitate the application process, please upload files in the correct order.)
1.
Förnamn (First name) - Måste besvaras
2.
Efternamn (Surname) - Måste besvaras
3.
E-postadress (E-mail address) - Måste besvaras
4.
Institution (Department) - Måste besvaras
5.
Gatuadress eller box (Street or Box address)
6.
Postnummer (Postal code)
7.
Stad (City) - Måste besvaras
8.
Telefon (Phone)
9.
Mobiltelefon (Cell Phone)
10.
Nuvarande anställning? (Current position?) - Måste besvaras
11.
En redogörelse (på maximalt 25 000 tecken inklusive blanksteg) över hur den sökande uppfyller kriterierna för antagning till excellent lärare. Notera att denna redogörelse bör vara en reflektion över hur ditt arbete uppfyller kriterierna. Exemplifier gärna! (A statement (of max. 25,000 characters including spaces) setting out how the applicant fulfils the criteria for admittance as an Excellent Teacher. Note that this statement ought to be reflective over the pedagogic work done over the years. Please, give examples.) - Måste besvaras
12.
En fullständig merit- och tjänsteförteckning inklusive vetenskaplig produktion, pedagogisk meritportfölj och samverkansportfölj enligt Meritportföljer (MEDFARM 2018/277). Notera att merit- och tjänsteförteckningen normalt sett är en lista över alla meriter och tjänster, medan portföljerna är mer beskrivande (för detaljer se anvisningarna i Meritportföljer). (A complete curriculum vitae including scholarly production, teaching qualifications portfolio and collaboration portfolio according to Career Portfolios (MEDFARM 2018/277). Note that the curriculum vitae rather is a list over all achievements, while the portfolios are more descriptive. For details, please, see Career Portfolios.) - Måste besvaras
13.
Intyg från pedagogisk ledare exempelvis studierektor, programsamordnare, ordförande i programkommitté eller motsvarande, som styrker den sökandes pedagogiska gärning. (References from leaders in teaching such as directors of studies, programme coordinators, chairs of programme committees or equivalent, attesting to the applicant’s teaching achievements.) - Måste besvaras
14.
Intyg från prefekt och/eller verksamhetschef, med uttryckt stöd för ansökan. (Reference from a head of department and/or operations manager, expressing support for the application.) - Måste besvaras
15.
Relevanta bilagor av betydelse för ansökan. (Other information of significance for the application.)