Anmälan som åhörare Minnesdag 17 februari 2022 - hundra år i skuggan av rasbiologiska institutet, Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism, Cemfor, Uppsala universitet

Tillgänglig 2022-01-26 – 2022-02-15
Kontaktperson May-Britt Öhman, verksam vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CFR)
Här anmäler du dig som åhörare till Minnesdag hundra år i skuggan av rasbiologiska institutet, 17 februari 2022, 09.00-17.30. Minnesdagen hålles enbart online på grund av förnyade restriktioner.
Vänligen uppmärksamma att sista dag för anmälan är 12 februari kl 14.00. Antalet åhörare kommer att vara begränsat. Besked med länk sändes senast 16 februari.

Om Minnesdagen

Det statliga institutet för rasbiologi öppnade i Uppsala 1922. 1956/57 upphörde själva institutet och delar av institutet upptogs av Uppsala universitet, Institutionen för medicinsk genetik. Arkivet från det rasbiologiska institutet handhas av Uppsala universitetsbibliotek läs mer på https://www.ub.uu.se/hitta-i-vara-samlingar/verk-och-samlingar-i-urval/rasbiologiska-institutet/

Under våren 2021 organiserade CEMFOR fyra dialogseminarier med berörda grupper; de nationella minoritetsgrupperna tornedalingar, sverigefinnar, romer, judar och urfolket samer, samt afrosvenskar. Vi uppmärksammade då just rasbiologin, det smärtande arvet och dess konsekvenser samt rasismen, som lever kvar än idag, https://cemfor.uu.se/evenemang/100-ar-i-rasbiologiska-institutets-skugga/
Det är med dessa samtal som grund som arbetet nu går vidare.

Vi utgår i arbetet med denna Minnesdag från metoder och etiska förhållningssätt som finns inom urfolksstudier, rasismforskning samt etiska regler som finns i svensk lagstiftning och hos forskningsfinansiärer samt i internationella konventioner och deklarationer om mänskliga rättigheter. Vi önskar utforska möjligheter för etiskt hållbart ansvarstagande för det fysiska arvet och se över hur forskningen om dessa frågor kan genomföras i samverkan med berörda grupper och enskilda.

Frågeställningar som tagits upp under dialogseminarierna, våren 2021, och som ligger till grund för Minnesdagen samt en efterföljande seminarieserie är:
- Vilka trauman, personliga och kollektiva, har uppstått på grund av den rasbiologiska verksamheten?
- Vilka konkreta krav om mänskliga kvarlevor och bilder har redan ställts gentemot svenska staten i allmänhet, och Uppsala universitet i synnerhet?
- Hur bör en minnesdag organiseras utifrån berörda gruppers perspektiv?
- Hur kan personer inom svenska staten, på olika myndigheter, institutioner och universitet arbeta med frågorna på etiskt försvarbara sätt?
- Andra frågeställningar som personer och grupper som är direkt berörda av de arkiv och samlingar som finns vid Uppsala universitet anser viktiga.

Vänligen svara på frågorna nedan för att anmäla dig som åhörare till Minnesdagen.
Om du önskar ställa frågor så kan du skriva dessa i anmälningsformuläret. Ange om du vill ställa fråga anonymt eller att ditt namn får uppges i webinariet, vilket spelas in och kommer att tillgängliggöras online i efterhand.
1.
E-postadress - Måste besvaras
2.
Förnamn och efternamn - Måste besvaras
3.
Tillhörighet (berätta om du är student, lärare, forskare, civilsamhälle, myndighet, företag, intresserad enskild individ, annat) - Måste besvaras
4.
Frågor, tankar, kommentarer som du önskar framföra till organisatörerna inför Minnesdagen. Obs! Ange här om du önskar vara anonym om frågan, kommentaren, reflektionen läses upp under webinariet.
5.
Fråga/frågor du skulle vilja ställa till medverkande i panelsamtal om rasbiologins konsekvenser och ansvar för förändring. Obs! Ange här om du önskar vara anonym om frågan läses upp under webinariet.
6.
Konferensen genomförs online webinar och kommer att spelas in i sin helhet. Vänligen var medveten om att om du ställer muntliga frågor till föreläsaren kan du förekomma i bild, och om du ställer skriftliga frågor i chatten kan ditt namn komma att nämnas av moderator eller föreläsare. Detta gäller även på förhand insända frågor. Jag har läst informationen ovan och godkänner att mina uppgifter får behandlas för de ändamål som är nödvändiga för genomförandet av konferensen. E-postadressen kommer att användas av konferensarrangören för utskick av inloggningsuppgifter och instruktioner. - Måste besvaras