Anmälan till doktorspromotionen den 27 januari 2023/Registration for the Conferment Ceremony, 27 Januari 2023

Tillgänglig 2022-10-04 – 2022-11-18
Kontaktperson Martin Andersson, verksam vid Enheten för ledningsstöd och samverkan
Anmälan till doktorspromotionen, 27 januari 2023 / Registration for the The Doctoral Degree Conferment Ceremony, 27 January 2023
1.
Jag avser att delta i promotionen den 27 januari 2023 i universitetshuset/I intend to participate in the conferment ceremony on 27 January 2023 in the University Main Building
2.
Vill du promoveras absens? Det betyder att du promoveras men är inte närvarande i aulan under själva ceremonin. Diplomet kommer att skickas hem till er i efterhand/Conferment in absent, not present
3.
Förnamn/First name - Måste besvaras
4.
Efternamn/Last name - Måste besvaras
5.
Gatuadress/Street address - Måste besvaras
6.
Postnummer/Post code - Måste besvaras
7.
Ort/City - Måste besvaras
8.
Land/Country - Måste besvaras
9.
Doktorstitel, t ex fil.dr eller tekn.dr/Doctoral title - Måste besvaras
10.
Fakultet/Faculty - Måste besvaras
11.
Forskningsämne/Research subject - Måste besvaras
12.
Avhandlingstitel/Dissertation title - Måste besvaras
13.
Disputationsdatum (YYYY-MM-DD)/Date of doctoral thesis defence - Måste besvaras
14.
Namn på diplom. Det ni anger här kommer att stå på era diplom. Kontrollera gärna en extra gång/Written name on the diploma. Please check carefully. The text you enter here will be printed on your diploma - Måste besvaras
15.
Namn på er handledare + institution/Name of supervisor + department - Måste besvaras
16.
Ev studentnationstillhörighet vid Uppsala universitet/Student nation affiliation (where applocable)
17.
Övrig information till akademiska högtider/Additional information
18.
Personnummer (YYYY-MM-DD/Personal identity number - Måste besvaras
19.
Telefonnummer/Telephone number (Country code + number) - Måste besvaras
20.
E-postadress/Email address - Måste besvaras

GLÖM INTE ATT SKICKA IN DIN ANMÄLAN LÄGST NED PÅ DENNA SIDA/DON'T FORGET TO SUBMIT YOUR APPLICATION AT THE BOTTOM OF THIS PAGE

Behandling av personuppgifter / Processing of personal data

(In English below)

Uppsala universitet är personuppgiftsansvarig för dina uppgifter och behandlar dessa med syftet att administrera och organisera promotionshögtiden samt för att internt och externt informera om universitetets verksamhet. Genom att fylla i och sända in blanketten samtycker du till Uppsala universitets personuppgiftsbehandling för deltagande vid promotionen. De personuppgifter som omfattas av samtycket och ändamålen för behandlingen av dessa är:

• Gatuadress, postnummer, ort, land. Används för kommunikation och för att skicka ut diplomet per post vid behov.
• Disputationsdatum. Används för att säkerställa att du är berättigad att promoveras.
• Namn på din handledare + institution. Används för att bjuda in handledaren till promotionshögtiden.
• Personnummer. Används för identifikation.
• Telefonnummer och e-postadress. Används för kommunikation.

Vad gäller uppgifterna för promotionsskriften (för- och efternamn, ämne, avhandlingstitel, fakultetstillhörighet och eventuell studentnationstillhörighet) behandlas dom på grunden uppgift av allmänt intresse. Dessa publiceras i en tryckt promotionsskrift. Skriften publiceras även digitalt på universitetets webb https://www.uu.se/om-uu/akademiska-traditioner/promotion/ samt arkiveras i DIVA (Digitala vetenskapliga arkivet).

Ta del av 2022 års promotionsskrift här:
http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1653580/FULLTEXT03.pdf

De uppgifter som trycks på diplomet och som även dessa behandlas på grunden uppgift om allmänt intresse är för- och efternamn + doktorstitel.

Uppsala universitet samarbetar med tryckeriet DanagårdLiTHO AB som kommer att få ta del av de uppgifter som trycks i promotionsskriften samt företaget Bildformat som får ta del av de uppgifter som trycks på ditt diplom.

Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter som Uppsala universitet behandlar, begära en rättelse eller radering av personuppgifterna eller att behandlingen av dem ska begränsas. Vill du veta mer om hur Uppsala universitet behandlar personuppgifter kan du läsa mer i Uppsala universitets Dataskyddspolicy: https://www.uu.se/om-uu/dataskyddspolicy. Uppsala universitets Dataskyddsombud kan kontaktas på följande e-postadress: dataskyddsombud@uu.se. Om du anser att Uppsala universitet hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du kontakta tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) genom deras webbplats: https://www.imy.se.

(In English)

Uppsala University is the data controller of your personal data, which is processed with the aim of administering and organising the Conferment Ceremony and conveying information internally and externally about the University’s activities. By completing and submitting this form, you are consenting to your personal data being processed by Uppsala University for participation in the Conferment Ceremony. The personal data covered by such consent and the purposes of their processing are as follows:

• Street address, post code, city, country. Used for communication and for sending the diploma by post if necessary.
• Date of defence. Used to ensure that you are eligible for conferment.
• Name of supervisor + department. Used to invite the supervisor to the Conferment Ceremony.
• Personal identity number. Used for identification.
• Telephone number and email address. Used for communication.

With regard to data used for the conferment ceremony book (first and last name, subject, dissertation title, faculty affiliation and, where applicable, student nation affiliation), these are processed on the grounds that they are data in the public interest. They are published in a printed conferment ceremony book, which is also published digitally on the University’s website https://www.uu.se/om-uu/akademiska-traditioner/promotion/ and archived in DiVA (Academic Archive Online).

View the 2022 conferment ceremony book here:
http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1653580/FULLTEXT03.pdf

The data printed on the diploma, which is also processed on the grounds of being data in the public interest, includes first and last name + doctoral title.

Uppsala University collaborates with the printing company DanagårdLiTHO AB, which will have access to the information printed in the conferment ceremony book, and the company Bildformat, which will have access to the information printed on your diploma.

You have the right to request access to any of your personal data processed by Uppsala University, as well as a correction or deletion of that personal data, or to request that its processing be restricted. If you would like to know more about how Uppsala University processes personal data, you can find more detailed information in Uppsala University's Data Protection Policy: https://www.uu.se/om-uu/dataskyddspolicy. Uppsala University's Data Protection Officer can be contacted via the following email address: dataskyddsombud@uu.se. If you believe that Uppsala University has handled your personal data incorrectly, you can contact the Swedish Authority for Privacy Protection through their website: https://www.imy.se.