WORKSHOP: Rättsligt skydd för socialt föräldraskap: rättsläget i svensk lag, praxis och praktik (Legal Protection for Social Parenthood: Exploring the Current State of Swedish Law and Practice)

Tillgänglig 2022-11-18 – 2022-12-27
Kontaktperson Elizabeth Stuart Perry, verksam vid Juridiska institutionen
Rättsligt skydd för socialt föräldraskap kan möta juridiska hinder i såväl inhemska som gränsöverskridande situationer. Vid denna workshop kommer dessa frågor diskuteras ur ett mångvetenskapligt, praktikbaserat perspektiv:
* Vad är läget för aktuell forskning, statliga utredningar och reformförslag kring socialt föräldraskap, till exempel efter SOU 2022:38?
* Vilka aspekter av gällande (eller föreslagen) lag och praxis kan äventyra (och skydda) barns och sociala föräldrars rättigheter enligt svensk och EU-lagstiftning?
* Vilka aspekter orsakar eller riskerar intersektionell diskriminering av sociala föräldrar eller deras barn, särskilt på grund av hbtq+-identitet, kön eller status som invandrare och personer som flyttar inom EU?
* Hur kan rättsliga och etiska principer på nationell, regional och internationell nivå informerar en kritisk diskussion om gällande lag och praxis?
Denna första av två workshopar syftar till att beskriva och samla expertinsikter i svensk rätt, med fokus på att identifiera potentiellt problematiska och diskriminerande aspekter av reglerna och deras tolkning och tillämpning i domstols- och administrativ (nationell, regional och kommunal) praxis.
Obs: Workshopen kommer huvudsakligen att hållas på svenska men registreringsmöjlighet finns också på engelska eftersom presentatörer som vill använda engelska är också välkomna, och icke-svensktalande som är intresserade av ämnet kan registrera sig på den här sidan och skriva kommentarer så att delar av diskussionen ev. kan hållas på engelska.
Tack för ditt intresse!
Workshopen arrangeras av Juridiska institutionen vid Uppsala universitet som ett inledande evenemang inom det bredare forskningsprojektet Just Parent: Legal Protection for Social Parenthood (samfinansierat av Europeiska Unionen som en del av dess Justice Program to Promote Judicial Cooperation i civilrättsliga frågor).
____
Legal protections for social parenthood can face legal obstacles in domestic as well as cross-border situations. At this workshop, the following issues will be discussed from a multidisciplinary, practice-based perspective:
* What is the status of current research, state investigations and reform proposals regarding social parenthood, for example following SOU 2022:38?
* Which aspects of current (or proposed) law and practice may compromise (and protect) children’s and social parents’ rights under Swedish and EU law?
* Which aspects cause or risk intersectional discrimination against social parents or their children, particularly on the basis of LGBTQ+ identity, gender and/or immigrant/EU free mover status?
* How do legal and ethical principles at national, regional and international levels inform a critical discussion of the current law and practice?
Note: The workshop will be held primarily in Swedish. Presenters who wish to use English are also welcome, and non-Swedish speakers interested in the topic should register on this page and mention their language needs in their comments so that some English-language discussion can be planned. Feel free to distribute this invitation to others who may be interested.
The conference is organized by the Department of Law at Uppsala University as an initial event in its collaboration with the broader research project Just Parent: Legal Protection for Social Parenthood (co-funded by the European Union as part of its Justice Program to Promote Judicial Cooperation in Civil Matters).
1.
Din e-postadress (Your e-mail address) - Måste besvaras
2.
Ditt namn (Your name) - Måste besvaras
3.
Din titel/roll och organisation (Your title/roll and affiliation) - Måste besvaras
Kommentar
4.
Presentation: Kan du tänka dig presentera kort (15 eller 30 minuter inklusive diskussion) något om din forskning eller organisations verksamhet inom rättstillämpning som rör socialt föräldraskap eller barn med minst en social förälder (bonusförälder eller juridisk förälder som inte är en traditionell bioförälder)? (Presentation: Would you consider presenting briefly (15 or 30 minutes including discussion) something about your research or your organization's application of the law or other activities related to social parenthood or children with at least one social parent (bonus parent or legal parent who is not a traditional biological parent)?) - Måste besvaras
5.
Ämnet för din presentation: Beskriv i så fall vad du kunde tänka dig presentera. Ställa gärna frågor här och vi kan höra av oss, eller hör av dig på en gång till elizabeth.s.perry@jur.uu.se eller +46 (0) 734 697 811. (The topic of your presentation: If so, describe what you could imagine presenting. Feel free to ask questions here and we can get back to you, or contact us immediately at elizabeth.s.perry@jur.uu.se or +46 (0) 734 697 811.)
6.
Andra kommentarer eller frågor: Om du har resurser (personer, publikationer) att du kan rekommendera för oss som ska leda och genomföra forskningsprojektet, skriv gärna in dem här eller hör av dig till elizabeth.s.perry@jur.uu.se, innan eller efter workshopen. Det är viktigt att inkludera expertis från praktiken och från olika perspektiv. Stort tack på förhand! (Other Comments and Questions: If you have resources (people, publications) that you can recommend to us who will lead and implement the research project, please enter them here or contact elizabeth.s.perry@jur.uu.se, before or after the workshop. It is important to include expertise from practice and from different perspectives. Thanks in advance!)