Anmälan till doktorspromotionen den 26 maj 2023/Registration for the Conferment Ceremony, 26 May 2023

Tillgänglig 2023-04-14 – 2023-04-16
Kontaktperson Martin Andersson, verksam vid Enheten för ledningsstöd och samverkan
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PLEASE NOTE!! Frågorna nedan gäller anmälan till promotionen 26 maj 2023 och inte 27 januari som anges i första frågan. / Please note that the questions below refer to the application for the Conferment Ceremony on 26 May and not on 27 January as indicated in question no. 1
1.
Jag avser att delta i promotionen den 27 januari 2023 i universitetshuset/I intend to participate in the conferment ceremony on 27 January 2023 in the University Main Building - Måste besvaras
2.
Vill du promoveras absens? Det betyder att du promoveras men är inte närvarande i aulan under själva ceremonin. Diplomet kommer att skickas hem till er i efterhand/Conferment in absent, not present - Måste besvaras
3.
Förnamn/First name - Måste besvaras
4.
Efternamn/Last name - Måste besvaras
5.
Gatuadress/Street address - Måste besvaras
6.
Postnummer/Post code - Måste besvaras
7.
Ort/City - Måste besvaras
8.
Land/Country - Måste besvaras
9.
Doktorstitel, t ex fil.dr eller tekn.dr/Doctoral title - Måste besvaras
10.
Fakultet/Faculty - Måste besvaras
11.
Forskningsämne/Research subject - Måste besvaras
12.
Avhandlingstitel/Dissertation title - Måste besvaras
13.
Disputationsdatum (YYYY-MM-DD)/Date of doctoral thesis defence - Måste besvaras
14.
Namn på diplom. Det ni anger här kommer att stå på era diplom. Kontrollera gärna en extra gång/Written name on the diploma. Please check carefully. The text you enter here will be printed on your diploma - Måste besvaras
15.
Namn på er handledare + institution/Name of supervisor + department - Måste besvaras
16.
Ev studentnationstillhörighet vid Uppsala universitet/Student nation affiliation (where applocable)
17.
Övrig information till akademiska högtider/Additional information
18.
Personnummer (YYYY-MM-DD/Personal identity number - Måste besvaras
19.
Telefonnummer/Telephone number (Country code + number) - Måste besvaras
20.
E-postadress/Email address - Måste besvaras

GLÖM INTE ATT SKICKA IN DIN ANMÄLAN LÄGST NED PÅ DENNA SIDA/DON'T FORGET TO SUBMIT YOUR APPLICATION AT THE BOTTOM OF THIS PAGE

Behandling av personuppgifter / Processing of personal data

(In English below)

Uppsala universitet är personuppgiftsansvarig för dina uppgifter och behandlar dessa med syftet att administrera och organisera promotionshögtiden samt för att internt och externt informera om universitetets verksamhet. Genom att fylla i och sända in blanketten samtycker du till Uppsala universitets personuppgiftsbehandling för deltagande vid promotionen. Samtycket kan kallas tillbaka. De personuppgifter som omfattas av samtycket och ändamålen för behandlingen av dessa är:


• Din adress. Används för kommunikation och för att skicka ut diplomet per post vid behov.

• Disputationsdatum. Används för att säkerställa att du är berättigad att promoveras.

• Namn på din handledare + institution. Används för att bjuda in handledaren till promotionshögtiden.

• Personnummer. Används för identifikation.

• Telefonnummer och e-postadress. Används för kommunikation.

Vad gäller uppgifterna för promotionsskriften (för- och efternamn, ämne, avhandlingstitel, fakultetstillhörighet och eventuell studentnationstillhörighet) behandlas dom på grunden uppgift av allmänt intresse. Dessa publiceras i en tryckt promotionsskrift. Skriften publiceras även digitalt på universitetets webb https://www.uu.se/om-uu/akademiska-traditioner/promotion/ samt arkiveras i DIVA, Digitala vetenskapliga arkivet, (https://www.diva-portal.org).

För- och efternamn, ämne, fakultetstillhörighet och eventuell studentnationstillhörighet arkiveras också i Alvin (https://www.alvin-portal.org) universitetets plattform för digitala samlingar och digitaliserat kulturarv.

Ta del av promotionsskriften för vinterpromotionen 2023 här: http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?aq2=%5B%5B%5D%5D&c=30&af=%5B%5D&searchType=SIMPLE&sortOrder2=title_sort_asc&query=promotionsfesten&language=en&pid=diva2%3A1716226&aq=%5B%5B%5D%5D&sf=all&aqe=%5B%5D&sortOrder=author_sort_asc&onlyFullText=false&noOfRows=50&dswid=-8871

I det tryckta programmet som delas ut till åhörare vid promotionsceremonin anges ditt namn, din fakultetstillhörighet, eventuell studentnationstillhörighet och ditt ämne.

De uppgifter som trycks på diplomet och som även dessa behandlas på grunden uppgift om allmänt intresse är för- och efternamn, doktorstitel och fakultetstillhörighet.

Uppsala universitet samarbetar med tryckeriet DanagårdLiTHO AB som kommer att få ta del av de uppgifter som trycks i promotionsskriften samt företaget Bildformat som får ta del av de uppgifter som trycks på ditt diplom. KPH Print AB trycker det program som delas ut till åhörarna vid promotionshögtiden.

Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter som Uppsala universitet behandlar, begära en rättelse eller radering av personuppgifterna eller att behandlingen av dem ska begränsas. Har du frågor angående behandlingen kontakta: doktorspromotion@uu.se. De personuppgifter som inte trycks i promotionsskriften, på diplomet och i programmet raderas efter 14 månader efter promotionstillfället.

Vill du veta mer om hur Uppsala universitet behandlar personuppgifter kan du läsa mer i Uppsala universitets Dataskyddspolicy: https://www.uu.se/om-uu/dataskyddspolicy. Uppsala universitets Dataskyddsombud kan kontaktas på följande e-postadress: dataskyddsombud@uu.se. Om du anser att Uppsala universitet hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du kontakta tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) genom deras webbplats: https://www.imy.se.

(In English)

Uppsala University is the data controller of your personal data, which is processed with the aim of administering and organising the Conferment Ceremony and conveying information internally and externally about the University’s activities. By completing and submitting this form, you are consenting to your personal data being processed by Uppsala University for participation in the Conferment Ceremony. The consent can be withdrawn. The personal data covered by such consent and the purposes of processing them are as follows:

• Your address. Used for communication and for sending the diploma by post if necessary.

• Date of defence of your dissertation. Used to ensure that you are eligible for conferment.

• Name of supervisor + department. Used to invite the supervisor to the Conferment Ceremony.

• Civic registration number. Used for identification.

• Telephone number and email address. Used for communication.

With regard to data used for the conferment ceremony book (first and last name, subject, dissertation title, faculty affiliation and, where applicable, student nation affiliation), these are processed on the grounds that they are data in the public interest. They are published in a printed conferment ceremony book, which is also published digitally on the University’s website https://www.uu.se/om-uu/akademiska-traditioner/promotion/ and archived in DiVA, Academic Archive Online (https://www.diva-portal.org).

First and last name, subject, faculty affiliation and, where applicable, student nation affiliation is also archived in Alvin (https://www.alvin-portal.org) the University’s platform for digital collections and digitalised cultural heritage.


View the conferment ceremony book from the 2023 Winter Conferment Ceremony here.: http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=7068&faces-redirect=true&language=en&searchType=SIMPLE&query=promotionsfesten&af=%5B%5D&aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&aqe=%5B%5D&pid=diva2%3A1716226&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&sortOrder2=title_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all


The printed programme, distributed to the audience at the Conferment Ceremony, includes your name, your faculty affiliation and, where applicable, student nation affiliation and your subject.

The data printed on the diploma, which is also processed on the grounds of being data in the public interest, includes first and last name + doctoral title and faculty affiliation.

Uppsala University collaborates with the printing company DanagårdLiTHO AB, which will have access to the information printed in the conferment ceremony book, and the company Bildformat, which will have access to the information printed on your diploma. The programme distributed to the audience at the Conferment Ceremony is printed by KPH Print AB.

You have the right to request access to any of your personal data processed by Uppsala University, as well as a correction or deletion of that personal data, or to request that its processing be restricted. If you have questions about the processing please contact: doktorspromotion@uu.se. The personal data not printed in the conferment ceremony book, on the diploma or in the programme will be deleted 14 months after the date of the conferment.

If you would like to know more about how Uppsala University processes personal data, you can find more detailed information in Uppsala University's Data Protection Policy:https://www.uu.se/en/about-uu/data-protection-policy/. Uppsala University's Data Protection Officer can be contacted via the following email address: dataskyddsombud@uu.se. If you believe that Uppsala University has handled your personal data incorrectly, you can contact the Swedish Authority for Privacy Protection through their website: https://www.imy.se.