Ansökan om antagning som excellent lärare (Application for acceptance as Distinguished University Teacher)

Tillgänglig 2023-05-01 – 2023-05-31
Kontaktperson August Aronsson, verksam vid Enheten för ledningsstöd, områdeskansliet för medicin och farmaci
Områdesnämnden för medicin och farmaci vid Uppsala universitet bjuder in lärare vid vetenskapsområdet att ansöka om att antas som excellent lärare.
Observera att ansökan måste slutföras vid ett tillfälle. Din ansökan sparas inte innan du klickat på ”Skicka in anmälan”.

The Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy at Uppsala University invites the disciplinary domains’ teaching staff to apply for admittance as Distinguished University Teacher.
Please note that the application must be completed in one session. Your application will not be saved before you have clicked on the button “Skicka in anmälan”.
1.
Förnamn (First name) - Måste besvaras
2.
Efternamn (Surname) - Måste besvaras
3.
E-postadress (E-mail address) - Måste besvaras
4.
Institution (Department) - Måste besvaras
5.
Gatuadress eller box (Street or Box address)
6.
Postnummer (Postal code)
7.
Stad (City) - Måste besvaras
8.
Telefon (Phone)
9.
Mobiltelefon (Cell Phone)
10.
Nuvarande anställning? (Current position?) - Måste besvaras
11.
En redogörelse (på maximalt 25 000 tecken inklusive blanksteg) över hur den sökande uppfyller kriterierna för antagning till excellent lärare. Redogörelsen bör vara reflekterande och innehålla exempel från den sökandes pedagogiska gärning. (A statement (of max. 25,000 characters including spaces) setting out how the applicant fulfils the criteria for acceptance as Distinguished University Teacher. The statement should be reflective in nature and contain examples from the applicant's own teaching activities. - Måste besvaras
12.
En fullständig merit- och tjänsteförteckning sammanställd i enlighet med Meritportföljer: Anvisningar för sammanställning av meriter och riktlinjer för meritvärdering vid rekrytering av lärare, vetenskapsområdet för medicin och farmaci (MEDFARM 2018/277). (A complete curriculum vitae compiled according to Career Portfolios: Instructions for compiling qualifications and guidelines for qualifications assessment in connection with recruitment of teachers, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy (MEDFARM 2018/277). - Måste besvaras
13.
En pedagogisk meritportfölj sammanställd i enlighet med samma riktlinjer (a Teaching portfolio compiled in accordance with the above guidelines) - Måste besvaras
14.
Intyg från pedagogisk ledare exempelvis studierektor, programsamordnare, ordförande i programkommitté eller motsvarande, som styrker den sökandes pedagogiska gärning. (References from leaders in teaching such as directors of studies, programme coordinators, chairs of programme committees or equivalent, attesting to the applicant’s teaching achievements.) - Måste besvaras
15.
Intyg från prefekt och/eller verksamhetschef, med uttryckt stöd för ansökan. (Reference from a head of department and/or operations manager, expressing support for the application.) - Måste besvaras
16.
Relevanta bilagor av betydelse för ansökan. (Other information of significance for the application.)