Kurt Svenska | English

Kursvärdering

I Studium finns det detaljerade guider som visar hur man skapar och administrerar en kursvärdering.

Öppna detaljerade guider i ett nytt fönster

Om kursvärderingar vid Uppsala universitet

Ett viktigt instrument inom kvalitetsarbetet vid Uppsala universitet är kursvärderingarna som ska genomföras i samband med universitetets kurser. Kursvärderingsarbetet regleras i de riktlinjer för kursvärderingar som fastställts av rektor. På Medarbetarportalen finns sidan Kursvärderingsstöd som innehåller rekommendationer, praktiska råd och tips för dig som arbetar med kursvärderingar. Här finner du också en frågebank, exempel på kursvärderingar av olika längd och ett exempel på en kursrapportmall som kan utgöra inspirationskällor i arbetet med att utforma kursvärderingar och kursrapporter.

Standardfrågor

Vissa programkommittéer har kommit överens om en grupp standardfrågor som alla utvärderingar för kurser i det programmet ska innehålla. Vid beställning av en kursvärdering som ska innehålla standardfrågor bockar man för den mall man vill använda och frågorna bläddras då upp. Dessa är låsta för redigering och omplacering. Varje enskild beställare kan själv lägga till egna frågor som då läggs till efter standardfrågorna.

Undvik att namnge personer vars föreläsning ska bedömas

Enligt universitetets integritetspolicy bör ej lärare/föreläsares fullständiga namn finnas med om deras föreläsningar ska bedömas och resultatet ska distribueras digitalt. Istället för att namnge personen kan man använda initialer eller på annat sätt rubriksätta frågan.

Inloggningsskydd och påminnelser

Genom att inloggningsskydda en kursvärdering till anmälningskod får alla studenter ett inbjudningsmail med länk till kursvärderingen. Studenten behöver logga in med sitt UpUnet(-S)-användarnamn och lösenord A för att besvara kursvärderingen.

Inbjudningsmailet skickas i samband kursvärderingen öppnar och till de studenter som just då är registrerade på anmälningskodn. Observera att om studenter registreras på anmälningskodn efter det att kursvärderingen har öppnat behöver du gå in i efterhand och lägga till dessa. Det bästa är att låta kursvärderingen öppna några dagar efter att kursen startat så att alla studenter säkert är registrerade på anmälningskodn.

Om kursvärderingen inte ska skickas till alla på anmälningskodn, kan man välja i lista vilka studenter som ska få tillgång. Om du har väldigt många studenter att hantera finns även möjlighet att klistra in studenterna från lista.

Observera att vem som helst som hittar eller gissar länken till din enkät kan besvara den, om den inte är skyddad med inloggning. Öppna enkäter är att betrakta som helt öppna - om du behöver styra åtkomst till enkäten, gör den lösenordsskyddad.

Ändra sina svar

Studenten kan ändra sina inskickade svar så länge kursvärderingen är öppen.

Granskning

En annan funktion som kan användas är granskning. Detta innebär att alla kursvärderingar inom respektive fakultet eller program granskas och "avpersonifieras" innan en slutlig sammanställning skickas ut. Uppgiften att granska kursvärderingarna läggs lämpligen på en studentorganisation eller liknande. Dock måste alla kursvärderingar slutgranskas av en ansvarig tjänsteman.

Kursrapport

Centrala synpunkter från studenternas fritextsvar ska liksom kursvärderingen i övrigt sammanfattas i en kursrapport. I kursrapporten sker en värdering och analys av resultaten av kursansvarig (eller annan utsedd person) och innehåller alltså såväl student- som lärarsynpunkter och eventuella åtgärdsförslag.

OBS! Under senare delen av hösten 2021 kommer det vara möjligt att skriva kursrapport direkt i Kurt i ett webbformulär. Fram till dess hänvisar vi till denna wordmall från enheten för kvalitet och utvärdering: Exempel på kursrapportmall, som innehåller förslagna rubriker att ta del av (andra lokala exempel och mallar kan finnas). Mallen innehåller rubriker på både svenska och engelska. Om du väljer att skriva din kursrapport på engelska behöver du skyndsamt kunna ta fram en svensk översättning av dokumentet om någon efterfrågar det (enligt Språkpolicy för Uppsala universitet, UFV 2016/520).