Nya Kurt-beställningar görs nu i ny uppdaterad version av Kurt

Under en övergångsperiod kommer två versioner av Kurt att samexistera, dina gamla beställningar kommer återfinnas i gamla Kurt (som du nu befinner dig på), men alla framtida beställningar kommer att göras i nya Kurt. När gamla Kurt stängs ner helt kommer alla dina Kurtar att flyttas över till nya Kurt, så ingenting kommer att gå förlorat.

Öppna Nya Kurt


Hur skriver man frågor?

För att Kurt ska kunna "förstå" de frågor som skickas in med beställningen måste de vara utformade på ett visst sätt. Här kan du lära dig att skriva frågor så Kurt visar dina enkäter, kursvärderingar, anmälningar och självtest som du vill. Om du vill kan du även förhandsgranska dina frågor.

Ett första exempel

I Kurt består enkäter, kursvärderingar, anmälningar och självtest av en följd av frågor. Före och efter varje fråga kan rubriker och/eller stycken placeras. Varje fråga, rubrik och stycke skiljs åt med en tom rad, se exemplet nedan.

Det som visas i vänstra rutan är den text som du skickar in i din beställning och i rutan till höger visas hur Kurt presenterar enkäten, kursvärderingen, anmälan eller självtestet för mottagarna.

Rubrik: Kursboken

Mitt omdöme om kursboken
<skala dåligt, -, -, -, bra>
<vet ej>
<kommentar>

Rubrik: Lektioner

Hur stor andel av lektionerna besökte du?
<skala 0 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %>

Vilken lektion var mest intressant?
Lektionen om sol & regn
Lektionen om moln
Lektionen om lufttryck
<kommentar>

Tack för ditt bidrag att göra denna kurs ännu bättre!

Kursboken

1.
Mitt omdöme om kursboken
dåligtbravet ej
Kommentar:

Lektioner

2.
Hur stor andel av lektionerna besökte du?
0 %25 %50 %75 %100 %
3.
Vilken lektion var mest intressant?
Kommentar:

Tack för ditt bidrag att göra denna kurs ännu bättre!

Rubriker

Om man vill ha en rubrik skriver man Rubrik: följt av den rubriktext man vill ha. Det är viktigt att du har en tom rad både före och efter rubriken.

Rubrik: Kursboken

Kursboken

Stycken

Om man vill ha ett stycke med text skriver man den text man vill att stycket ska innehålla utan någon slags kod. Stycketexten får inte innehålla några radbrytningar. Det är också viktigt att det är en tom rad både före och efter stycket.

Tack för ditt bidrag att göra denna kurs ännu bättre!

Tack för ditt bidrag att göra denna kurs ännu bättre!

Frågor

Det finns tre olika typer av frågor i Kurt – en- och flervalsfrågor, skalafrågor och fritextfrågor. Det finns dessutom ett antal olika varianter av, och tillval till, varje frågetyp. Alla möjliga tillval till frågor visas i den kompletta listan över tillval. Nedan markeras alla tillval med grönt.

Obs! Du ska inte numrera dina frågor och delfrågor utan detta sköts automatiskt av Kurt.

En- och flervalsfrågor

En- eller flervalsfrågor består av en frågetext, ett antal svarsalternativ samt eventuellt ett antal tillval.

Vilka av dessa tycker du om?
Hund
Katt
Kanin
Fågel
<annan Annat djur:>
<vet ej>
<flerval>
<kommentar>
1.
Vilka av dessa tycker du om?
Annat djur:
Kommentar:

Som man kan se i exemplet är en frågetext samt ett valfritt antal svarsalternativ de obligatoriska delarna i en en- och flervalsfråga. För att mottagaren ska kunna välja flera svarsalternativ lägger man till en rad med texten <flerval>. För att frågan även ska ha svarsalternativet Vet ej måste man lägga till raden <vet ej>. Det är även möjligt att skriva <ej närvarande> och <deltog ej>.

Den tredje raden med grön text, <annan Annat djur:>, gör att Kurt skapar ett svarsalternativ där mottagaren själv skriver i alternativet. Texten "Annat djur:" byts lämpligen ut mot en passande beskrivning av svarsalternativet eller utelämnas vilket ger texten "Annan:". Om man vill koppla en ruta där mottagaren kan skriva kommentarer till frågan anger man detta med raden <kommentar>.

Ett exempel på envalsfråga visas nedan.

Vilken av dessa tycker du bäst om?
Hund
Katt
Kanin
Fågel
2.
Vilken av dessa tycker du bäst om?

För en- och flervals frågor med många alternativ är det möjligt att lägga till en rad med texten <rullgardin>. Frågan kommer då istället att presenters som en rullgardinsmeny. Se exempel nedan. Obs! Frågor som presenteras som rullgardiner kan inte ha ett annan-tillval.

Vilken av dessa tycker du bäst om?
Hund
Katt
Kanin
Fågel
<rullgardin>
3.
Vilken av dessa tycker du bäst om?

Skalafrågor

En skalafråga består av en frågetext, en rad som beskriver vilken skala som ska användas som svarsalternativ samt eventuella tillval.

Vad tycker du om filmen?
<skala mycket dålig, -, -, -, mycket bra>
<vet ej>
<kommentar>
4.
Vad tycker du om filmen?
mycket dåligmycket bravet ej
Kommentar:

I exemplet ovan har vi valt en svarsskala från mycket dålig till mycket bra. Denna kan självklart bytas ut mot en skala som passar ditt ändamål. Du kan även, om du inte vill använda en kontinuerlig skala, ange alla svarsalternativ, exempelvis <skala varje dag, varje vecka, varje månad>. Man kan även på denna frågetyp lägga till tillvalet Vet ej genom att ange raden <vet ej> och koppla ett kommentarsfält till frågan genom att ange raden <kommentar>.

Om man har flera liknande frågor med samma svarsskala kan man göra det lite smidigare för mottagarna genom att slå ihop frågorna till en fråga.

Vad tycker du om följande färger?
Röd
Blå
Grön
Gul
<skala ful, ok, fin>
<annan Annan färg:>
<vet ej>
<kommentar>
5.
Vad tycker du om följande färger?
ful ok fin vet ej
a. Röd
b. Blå
c. Grön
d. Gul
e. Annan färg:
Kommentar:

Denna fråga är uppbyggd precis som en skalafråga förutom att man anger varje delfråga på en egen rad under själva frågan. Raden som definierar skalan har samma möjligheter som för vanliga skalafrågor (se ovan). Raden <annan Annan färg:> gör att en egen delfråga kan specificeras av mottagaren. Texten "Annan färg:" byter du lämpligen ut mot en passande text eller utelämnar för att få texten "Annan:". Även här kan man koppla en kommentarsruta till frågan som gäller för alla delfrågorna.

För båda dessa varianter av skalafrågor räknas automatiskt ett medelvärde ut vid sammanställning. Skalan som medelvärdet beräknas med börjar med 1 för det första värdet och stiger med 1 för varje svarsalternativ. Om man ej vill att ett medelvärde räknas ut kan man ange raden <ej medel>.

Fritextfrågor

Fritextfrågor finns i två varianter – långa textsvar och korta textsvar. Denna frågetyp är uppbyggd av en frågetext och en rad som beskriver om det är ett långt eller kort textsvar. Nedan visas ett exempel på en fråga med långt textsvar.

Berätta om dig själv!
<text>
<kommentar>
6.
Berätta om dig själv!

Kommentar:

Raden <text> ger som man kan se i exemplet en textruta för ett lite längre svar. Man kan även för denna typ av frågor koppla en kommentarsruta.

Anger man istället raden <korttext> ger det en svarsruta som endast har en rad att skriva svaret i. Detta kan användas när ett kortare svar är förväntat. Nedan visas ett exempel på en fråga med kort textsvar. Det är möjligt att skriva in fler tecken i rutan än vad som visas.

Var bor du?
<korttext>
7.
Var bor du?

Självtester

Kurt kan även användas för självtester. Se vidare Hur skriver man frågor till ett självtest?.

Filtrerade sammanställningar

När enkäter, kursvärderingar, anmälningar och självtest i Kurt stängs och avslutas sammanställs de automatiskt och finns tillgängliga i pdf-format. Om man har "kategoriserande" frågor, till exempel "Är du man eller kvinna?" eller "Vilken institution jobbar du vid?" kan man skapa filtrerade sammanställningar som till exempel bara innehåller svaren från kvinnorna eller de som jobbar på en viss institution.

För att det ska vara möjligt att skapa dessa filtrerade sammanställningar måste man markera dessa kategoriserande frågor med <filter>. Detta skrivs i direkt anslutning till frågan på en egen rad. Observera att detta enbart kan användas på en- och flervalsfrågor samt skalafrågor.