Nomineringsformulär Pedagogiska priset 2021/Nomination form Pedagogical Awards 2021

Tillgänglig2021-01-14 – 2021-03-18
KontaktpersonCharlotte Sundström, verksam vid Avdelningen för kvalitetsutveckling
Fyll i de kriterier som du anser att din kandidat uppfyller. Beskriv också med egna ord vad läraren gjort eller gör. Du hittar mer information om vad som kan ingå i de olika kriterierna via www.uu.se/pedagogiskapriset. Observera att du inte behöver klicka i alla kriterier, utan bara de du tycker är relevanta. Men det är mycket viktigt att en motivering skrivs, eftersom beredningsgruppen i annat fall saknar komplett underlag för att kunna utföra sitt arbete med att utse pristagare./Check the box for the criteria you consider the teacher to fulfill. It is not necessary to tick every box, just tick the ones you find appropriate. Then describe in your own words what the teacher has done or is doing that meets the criteria. If you want suggestions on what a criteria might comprise, you can go to www.uu.se/pedagogicalaward. Note, it is very important that some description of the candidates work is included. Your description is crucial for the quality of the process of deciding who should get the award.Var vänlig skriv in namn, område och institutionstillhörighet för den du nominerar. Längre ner i formuläret fyller du i uppgifter om dig själv om beredningsgruppen behöver kontakta dig./Please provide name, area and department regarding the candidates name. Below in the form fill in information about yourself if the review committee needs to contact you.
1.
Den nominerades namn/The candidate´s name *

Förnamn Efternamn
2.
Område/Area *
3.
Institution/Department

Nomineringskriterier/Nomination criteria

Fyll I de kriterier som du anser att din kandidat uppfyller./Check the box for criteria you consider teacher to fulfill.
4.
Vetenskapligt förhållningssätt till lärande och undervisning/A scientific approach to teaching and learning
5.
Aktiverande undervisningsformer/Activity-promoting forms of teaching
6.
Tydlig röd tråd och progression/Clear continuity and progression
7.
Examination och återkoppling som pedagogiskt styrmedel/Examination and feedback as a tool for enhance learning
8.
Samverkan mellan lärare och/eller studenter/Collaboration with colleagues and/or students
9.
Ett tydligt pedagogiskt ledarskap/Clear educational leadership
10.
Kontinuerlig uppföljning och återkoppling/Continuous follow-up and feedback
11.
Kollegial samverkan och idéutbyte/Peer-cooperation and exchange of ideas
12.
Övrigt och motivering för nomineringen/Other aspects and motivation for the nomination
13.
Dina kontaktuppgifter/Your contact details *

Förnamn Efternamn
14.
Institution, kurs, program/Department, course, programme *
15.
E-postadress/E-mail *
16.
Jag har skickat in nomineringen i första hand i min egenskap av:/I have submitted the nomination in my capacity as: