Nomineringsformulär Fria priset 2021/Nomination Form Independent Pedagogical award 2021

Tillgänglig2021-01-14 – 2021-03-18
KontaktpersonCharlotte Sundström, verksam vid Avdelningen för kvalitetsutveckling
Fyll i de kriterier som du anser att din kandidat uppfyller. Beskriv också med egna ord vad läraren gjort eller gör. Du hittar mer information om vad som ingår i de olika kriterierna via www.uu.se/pedagogiskapriset. Observera att du inte behöver klicka i alla kriterier, utan bara de du tycker är relevanta. Men det är mycket viktigt att en motivering skrivs, eftersom beredningsgruppen i annat fall saknar komplett underlag för att kunna utföra sitt arbete med att utse pristagare./Check the box for the criteria you consider the teacher to fulfill. It is not necessary to tick every box, just tick the ones you find appropriate. Then describe in your own words what the teacher has done or is doing that meets the criteria. If you want suggestions on what a criteria might comprise, you can go to www.uu.se/pedagogicalaward. Note, it is very important that some description of the candidates work is included. Your description is crucial for the quality of the process of deciding who should get the award.Var vänlig skriv in namn, område och institutionstillhörighet för den du nominerar. Längre ner i formuläret fyller du i uppgifter om dig själv om beredningsgruppen behöver kontakta dig./Please provide name, area and department regarding the candidates name. Below in the form fill in information about yourself if the review committee needs to contact you.
1.
Den nominerades namn/The candidate's name *

Förnamn Efternamn
2.
Område/Area *
3.
Institution/Department *
Temat för det fria priset 2021: Tema: För pedagogiska insatser och kreativa lösningar i samband med övergång till digitala undervisningsformer och fysiskt distanserad utbildning. Utöver de ordinarie nomineringskategorierna längre ner i formuläret gäller följande kriterier för årets tema att den nominerade genom utvecklingsarbete och/eller undervisning/handledning exempelvis ska ha:/The Independent Pedagogical Award 2021, theme: For making pedagogical contributions and providing creative solutions in connection with the transition made to digital teaching/learning activities and online remote education. In addition to the regular nomination categories below is that the nominee´s development work, teaching or supervision should include one or more of the following accomplishments: Fyll i de rutor där du anser att den nominerade uppfyller kriterierna för det fria priset För pedagogiska insatser och kreativa lösningar i samband med övergång till digitala undervisningsformer och fysiskt distanserad utbildning./Check the boxes for the criteria to the Independent Pedagogical award you consider the candidate to fulfill For making pedagogical contributions and providing creative solutions in connection with the transition made to digital teaching/learning activities and online remote education.

Nomineringskriterier fria priset/Nomination criteria Independent Pedagogical Award

4.
Inkluderande undervisning online/Inclusive teaching and learning online
5.
Fungerade former för examination på distans/Assessing and examining students at distance in a workable way
6.
Former för hybridundervisning/Displaying activities designed for hybrid teaching
7.
Social samvaro online, t ex genom att p ett strukturerat sätt ge förutsättningar för regelbunden kontakt studenter emellan och mellan lärare och studenter/Promoting social interaction online, for instance, by way of making it possible for the students to stay in touch on a regular basis with each other as well as the teacher
8.
Återkoppling online/Providing the students with feedback online
9.
Bidragit till att kolleger utvecklat sin digitala kompetens/Improving the digital competence of peers
10.
Din motivering för det fria priset /Your motivation the Independent Pedagogical Award

Nomineringskriterier/Nomination criteria

Fyll i de kriterier som du anser att din kandidat uppfyller./Check the box for criteria you consider teacher to fulfill.
11.
Vetenskapligt förhållningssätt till lärande och undervisning/A scientific approach to teaching and learning
12.
Aktiverande undervisningsformer/Activity-promoting forms of teaching
13.
Tydlig röd tråd och progression/Clear continuity and progression
14.
Examination och återkoppling som pedagogiskt styrmedel/Examination and feedback as a tool for enhance learning
15.
Samverkan mellan lärare och/eller studenter/Collaboration with colleagues and/or students
16.
Ett tydligt pedagogiskt ledarskap/Clear educational leadership
17.
Kontinuerlig uppföljning och återkoppling/Continuous follow-up and feedback
18.
Kollegial samverkan och idéutbyte/Peer-cooperation and exchange of ideas
19.
Övrigt
20.
Dina kontaktuppgifter/Your contact details *

Förnamn Efternamn
21.
Institution, kurs, program/Department, course, programme *
22.
E-postadress/E-mail *
23.
Jag har skickat in nomineringen i första hand i min egenskap av:/I have submitted the nomination in my capacity as: *