Kemi A

Vad menas med valenselektroner?

De elektroner som finns i andra elektronskalet (elektronnivån).
Elektronerna i det yttre elektronskalet (den yttre elektronnivån).
De elektroner som kan tas upp av en atom.

Vad menas med "lika löser lika"?

T.ex. att molekyler som har lika många kolatomer löser varandra.
T.ex. att molekyler som har lika många syreatomer löser varandra.
T.ex. att molekyler som är opolära löses i opolära lösningsmedel men ej i polära lösningsmedel.

Varför går det lättare att tvätta bort fett från fingrarna, när man använder tvål?

Tvålen bryter sönder fettmolekylerna och därför går fettet bort från fingrarna.
Tvålen laddar upp fettmolekylerna som därför löser sig bättre i vatten.
Tvålen påverkar vattenmolekylerna så att fettet löses sig bättre.

Ange formel för följande joner: oxoniumjon och ammoniumjon.

H+ och NO3-
H3O+ och NH4+
H3O+ och NH2-

Hur många strukturisomerer finns av hexan?

4
5
6

Ange den funktionella gruppen för a) aldehyder b) alkoholer c) aminer d) karboxylsyror e) ketoner.

a) >C=O b) -CHO c) -COOH d) -NH2 e) -OH
a) -NH2 b) -OH c) >C=O d) -COOH e) -CHO
a) -CHO b) -OH c) -NH2 d) -COOH e) >C=O

Ange sambandet mellan volym, koncentration och substansmängd (dvs. antal mol).

Koncentration = substansmängd / volym
Volym = substansmängd * koncentration
Substansmängd = volym / koncentration

Beräkna molekylmassan för mjölksyra (C3H6O3).

90 g
0,90 g
90 u

Hur många mol glukos (C6H12O6) har massan 36,0 g?

0,50 mol
0,20 mol
0,050 mol

Ange en molekylformel för den förening, som innehåller 26,2 mass-% syre, 68,9 mass-% kol och resten väte. Molekylens molmassa ligger i intervallet 100 - 160 g/mol.

C6H5COOH
C6H4(OH)2
C6H4(OH)COOH

Hur många gram ammoniumsulfat finns i 600 cm3 0,25 M (NH4)2SO4?

17,1 g
19,8 g
171 g

Beräkna molariteten i den lösning av NaOH vars masskoncentration är 16 % och vars densitet är 1,12 g/cm3.

4,5 M
4,0 M
0,45 M

Hur ändras lösligheten för en gas i en vätska när temperaturen stiger?

Den ökar.
Den är oförändrad.
Den minskar.

Ange drivkrafterna för kemiska reaktioner.

Värme och tryck.
Strävan mot lägsta energi och ökad oordning.
Strävan mot största energi och ökad ordning.

Vad menas med en stark syra?

En syra som innehåller mycket vätejoner.
En syra som har hög koncentration.
En syra som är nära fullständigt protolyserad.

Vilken är den korresponderande syran respektive korresponderande basen till H2O?

HCl och NaOH
H+ och Na+
H3O+ och OH-

Beräkna pH i 0,25 M HCl.

2,5
0,60
0,92

Beräkna pH i 0,030 M NaOH.

12,48
1,52
-1,52

Skriv formeln för neutralisation i två steg av lösning av svavelsyra med en natriumhydroxidlösning.

H2SO4 + OH- -> HSO4- + H2O ; HSO4- + OH- -> HSO42- + H2O
H2SO4 + OH- -> HSO4- + H2O
HSO4- + OH- -> HSO42- + H2O

Teckna jämviktsekvationen för jämvikten N2 + 3H2 <=> 2NH3.

[ N2 ] * [ H2 ]3 / [ NH3 ]2 = K
[ NH3 ]2 / [ N2 ] * [ H2 ]3 = K
[ NH3 ]2 / [ N2 ] + [ H2 ]3 = K

pH bestämdes med en pH-meter till 2,870 i en vattenlösning av ättiksyra med koncentrationen 0,100 mol/dm3. Vilket värde ger detta på syrakonstanten Ka?

1,35 * 10-3 M
1,82 * 10-5 M
1,84 * 10-5 M

Beräkna pH i den lösning, som erhålles då 62,0 cm3 0,222 M HNO3 blandas med 80,0 cm3 0,250 M natriumbutyrat. Ka för smörsyra = 1,50 * 10-5 M.

4,99
4,82
4,66

Till 250 ml 0,400 M natriumdivätefosfatlösning sattes 70 ml 0,150 M natriumhydroxid. Beräkna pH i denna lösning. pKa (H3PO4) = 2,15 , pKa (H2PO4-) = 7,21 och pKa(HPO42-) = 12,36.

11,43
6,28
8,14

Vad är en karbokatjon?

En karbonatjon, CO32-.
En jon med negativ laddning på en kolatom.
En jon med positiv laddning på en kolatom.

Vad menas med ett nukleofilt reagens?

Ett reagens som har elektronöverskott.
Ett reagens som har elektronunderskott.
Ett reagens som söker sig till elektroner.

Vad menas med resonansstabilisering?

Att dubbelbindningar gör att kolatomerna sitter närmare varandra.
Att en större molekyl stabiliseras genom att man sätter in tvärbindningar.
Att en molekyl som har två eller flera resonansstrukturer får större stabilitet – t.ex. bensen.