Lathund för studenter – fallbaserad undervisning

Första gången en ny grupp träffas

 • Presentation. Studenter och handledare presenterar sig för varandra.
 • Diskussion om basgruppens arbete. Studenter på T1 och T2 besvarar först frågorna i ett särskilt formulär individuellt. Gruppen går därefter igenom frågorna, tillsammans med handledaren, och enas om det arbetssätt som man vill ha i gruppen. I nybildade grupper under T3-9, diskuteras hur samarbetet har fungerat i tidigare grupper och den nya gruppen sätter upp sina mål för hur de vill arbeta. Förslag på frågor att ta upp är t ex tidshållning och mobilanvändning, hur man stimulerar allas aktivitet och engagemang i gruppen och hur man konstruktivt utvärderar gruppens arbete, inklusive handledarens roll.

Arbetsgång under basgruppsmöte med fallstart

 • Läs igenom fallet. Om det finns oklarheter eller nya termer i falltexten och ingen i gruppen vet, be handledaren förklara kort. (1–2 min)
 • En sekreterare utses i gruppen som strukturerar diskussionen på tavlan.
 • Identifiera och lista fenomen/företeelser/nyckeluppgifter i fallet till vänster på tavlan. (5–10 min)
 • Diskutera listan på företeelser under rubriken "Vad tror vi oss veta?". Gå igenom listan punkt för punkt (om listan är lång kan gruppering göras). Fördjupa genom diskussion om mekanismer; försök hitta gränsen för vad gruppen kan. Om fallet har en fortsättning (oftast fall under kliniska block) och/eller flera delar, bearbetas alla delar innan diskussionen avslutas. Detta är den viktigaste delen av fallupparbetningen och bör dominera tidsmässigt. (25–30 min)
 • Formulera inlärningsmål/lärandefrågor utifrån det som diskuterats. Målen ska vara rimliga och relevanta, helst i form av engagerande frågeställningar som anknyter till fallet. Frågorna kan med fördel vara specifika men för att kunna besvaras ska de innebära omfattande studier. Kontrollera att alla menar samma sak med de enskilda målen och att alla skriver ned samma mål.
 • Identifiera tillgängliga resurser (föreläsningar, laborationer, ev webbresurser mm) i anslutning till fallet.
 • Bidra aktivt till en muntlig utvärdering av gruppens arbetsprocess vid slutet av helt basgruppsmöte. (5–10 min)

Arbetsgång under basgruppsmöte med fallavslut

 • Börja med att berätta för varandra: Vilka källor har använts? Hur värderar man källorna? Gick det bra att få frågorna belysta? Hur mycket tid har använts för studier utifrån fallet? (2–3 min)
 • Repetera inlärningsmålen/lärandefrågorna. Skriv upp målen på tavlan och gör en tidsdisposition för mötet. Prioritera vad som ska diskuteras utifrån vad som varit svårt, oklart eller centralt i fallet. (2–4 min)
 • Diskutera den inhämtade kunskapen. Finns oklarheter? Vad behöver diskuteras ytterligare? Man hinner inte ta upp allt som lärts, utan fokus bör vara på det som har varit svårast att förstå och få grepp om samt det som är mest centralt i fallet. Diskutera och förklara för varandra! Tillämpa gärna inhämtade kunskaper på det aktuella fallet eller på liknande situationer. Detta är tyngdpunkten i fallavslutningen. I vissa fall finns en fortsättning på fallet som ska diskuteras under fallavslutet. (25–30 min)
 • Vad har inläsningen täckt i förhållande till inlärningsmålen för blocket? Använd blockets målbeskrivning.
 • Är det någon fråga som inte kan besvaras? Skriv ned oklarheter. Identifiera resursperson eller källa att konsultera, alternativt formulera "muddy points" inför uppföljningsföreläsning. (3-5 min)
 • Utvärdera arbetsprocessen muntligt. Se ovan under fallstart samt nedan.
 • Utvärdering av fallet. Handledaren ger gruppen en blankett, och gruppen skriver ner sina synpunkter på fallet. Blanketten återlämnas till handledaren. (3–4 min)

Avslutning av ett basgruppsmöte

 • Studenterna och handledaren utvärderar muntligt hur arbetet bedrivits under basgruppsmötet. Genom att ”gå bordet runt” ska alla få möjlighet att reflektera över gruppens arbete. Man kan alternera mellan olika frågeställning såsom hur de olika stegen i arbetsprocessen fungerat eller hur handledaren och gruppens deltagare har bidragit till arbetet.

Att skriva PM – när och hur?

 • Vid giltig (se studiehandbok för tolkning) frånvaro från basgruppsmöte ska PM skrivas. Vid ogiltig frånvaro ska Pedagogiska enheten kontaktas för erhållande av särskild ersättningsuppgift.
 • Ett PM är en skriftlig redogörelse på ca 2 A4-sidor som visar att studenten på ett relevant sätt antingen bearbetar fallet fram till mål/frågor, eller en genomgång av mål/frågor, beroende på om start eller avslutning missats.

Hur utnyttjar man bäst metoden?

 • Var aktiv – både i diskussion och lyssnande!
 • Kom påläst och väl förberedd till basgruppsmötena.
 • Tänk på att arbeta efter den gemensamma överenskommelsen.
 • Hjälp till att effektivisera genom att göra diskussionen fokuserad och relevant
 • Försök alltid att i diskussionen av förklaringar nå fram till gränsen för din kunskap: vad vet du redan och vad behöver du lära?
 • Diskussionerna är till för att skapa de frågor du vill ha svar på – att skapa "mentala krokar" för lärandet. Var frikostig med dina egna funderingar och intresserad av andras.
 • Basgruppsmötena är bara en liten del av arbetet med ett fall. Huvuddelen av lärandet sker mellan basgruppsmötena.

Vad är vinsten med att arbeta fallbaserat?

 • Att lärandet sker utifrån en verklighetsbaserad helhet, så att kunskaperna från början infogas i ett sammanhang.
 • Arbetssättet premierar förståelse av stoffet, inte bara utantillärande.
 • Integration mellan ämnesområden blir naturlig.
 • Basgruppsmötena förbereder för yrkesrollen genom att likna framtida "falldiskussioner" av patientproblem eller forskningsproblem.
 • Ett självständigt lärande, större eget ansvar.
 • Utvecklar kommunikationsförmågan.
 • Ett professionellt förhållningssätt, genom att du identifiera styrkor och svagheter hos dig själv i relation till de krav som arbetet i basgruppen innebär.

Nya läkarprogrammet