Lathund för basgruppshandledare

 • Frida, redskapet på webben för den fallbaserade undervisningen, hittar du här http://doit.medfarm.uu.se/frida
 • Inför varje nytt fall, skriv ut studentvyn av fallet och kopiera upp till gruppen. Detta görs genom att öppna fallet och sedan välja Visa studentvy av detta fall
 • Efter varje avslutat fall, kom ihåg att låta gruppen gemensamt utvärdera fallet på Utvärdering för studenter-blanketten samt själv skriva in utvärderingen av fallet.

Första gången gruppen träffas

 • Presentation. Studenter och handledare presenterar sig för varandra.
 • Diskussion om basgruppens arbete. Studenter på T1 och T2 besvarar först frågorna i ett särskilt formulär individuellt. Därefter går gruppen och handledaren gemensamt igenom frågorna och enas om det arbetssätt man vill ha i gruppen. I nybildade grupper under T3-9, diskuteras hur samarbetet har fungerat i tidigare grupper och den nya gruppen sätter upp sina mål för hur de vill arbeta. Förslag på frågor att ta upp är t ex tidshållning och mobilanvändning, hur man stimulerar allas aktivitet och engagemang i gruppen och hur man konstruktivt utvärderar gruppens arbete, inklusive handledarens roll.

Arbetsgång vid basgruppsmöte med start av nytt fall

 • Studenterna läser igenom fallet. Om det finns oklarheter eller nya termer i falltexten och ingen i gruppen vet, kan handledaren förklara kort. (1-2 min)
 • En sekreterare utses som strukturerar diskussionen på tavlan.
 • Gruppen identifierar fenomen/företeelser/nyckeluppgifter i fallet och listar dem till vänster på tavlan. (5-10 min)
 • Diskussion om varje punkt på listan med företeelser under rubriken "Vad tror vi oss veta?". Är listan lång, kan gruppering göras. Hjälp studenterna till fördjupad diskussion genom att fråga "Hur tänker du?", "Hur menar du?", "Genom vilken mekanism?", "Vet någon hur detta fungerar?" "Pressa" gruppen till gränsen för dess kunskap för varje punkt. Om fallet har en fortsättning (oftast fall under kliniska block) och/eller flera delar, bearbetas alla delar innan diskussionen avslutas. Denna del är den viktigaste i fallupparbetningen och bör dominera basgruppsmötet (20-25 min).
 • Hjälp gruppen att formulera rimliga och relevanta inlärnings/lärandefrågor som är engagerande. Frågorna kan med fördel vara specifika men för att kunna besvaras ska de innebära omfattande studier. Vid behov diskutera prioriteringar mellan inlärningsmålen. Be gruppen kontrollera att alla skrivit ned samma frågor och att de tolkar dem på samma sätt. (5-10 min)
 • Identifiera tillgängliga resurser (schema, litteratur, web mm) i anslutning till fallet. (1-2 min)
 • Utvärdera arbetsprocessen vid slutet av helt basgruppsmöte genom att gå bordet runt med frågor om t ex gruppens samarbete, handledarens stöd, individuella personers utbyte av/bidrag till arbetet, mm. Se tips på aspekter att ta upp i utvärderingen. (5-10 min)

Arbetsgång vid basgruppsmöte med fallavslut

 • Börja med att gå bordet runt: Vilka källor har använts? Hur värderar man källorna? Gick det bra att få frågorna belysta? Hur mycket tid har använts för att hitta svar på frågorna? (2-3 min)
 • Repetition av inlärningsmål/lärandefrågor. Någon ur gruppen skriver upp målen på tavlan och de gör en tidsdisposition för mötet. En prioritering kan göras av vad som ska diskuteras först och mest utifrån vad som är centralt i fallet eller som har varit svårt/oklart. (1-2 min)
 • Diskussion om inlärningsmålen/lärandefrågorna. Hjälp gruppen att gemensamt bearbeta inhämtade kunskaper och identifiera viktiga principer och lärdomar. Man hinner inte ta upp allt som lärts, utan fokus bör vara på det som har varit svårast att förstå och få grepp om samt det som är mest centralt i fallet. Att lyfta fram det mångtydiga och svårbegripliga skapar mening åt fallavslutet. Undvik en förhörsliknande redovisning. Återkoppla gärna till det aktuella fallet och uppmuntra gruppen att tillämpa sina inhämtade kunskaper på fallet eller på liknande situationer. I vissa fall finns en fortsättning på fallet som ska diskuteras under fallavslutet. (25-30 min)
 • Vad har inläsningen täckt i förhållande till inlärningsmålen för blocket? Uppmana gruppen att stämma av mot blockets målbeskrivning.
 • Finns oklarheter? Är det någon fråga som inte kan besvaras? Hjälp gruppen med att identifiera resursperson eller källa att konsultera, alternativt formulera "muddy points" inför uppföljningsföreläsning. (3-5 min)
 • Om det finns en upplösning eller avslutande information om fallet meddelas/utdelas detta i slutet av mötet.
 • Utvärdera arbetsprocessen vid slutet av helt basgruppsmöte (alt. efter start av nytt fall). Se ovan under fallstart. (5-10 min)
 • Gruppen utvärderar fallet gemensamt på ett särskilt formulär som handledaren delar ut. (3-4 min)

Viktigt att tänka på!

 • Arbeta med grupprocessen
 • Var aktiv - men föreläs ej - använd dina kunskaper till att formulera aktiverande frågor
 • Fokusera diskussionen - var målinriktad
 • Fråga efter mekanismer - fördjupa diskussionen – både vid fallstart och fallavslut
 • Hjälp till med avgränsningar
 • Ge svar på ämnesfrågor bara undantagsvis - för områden som inte är fokus i fallet
 • Utvärdera kontinuerligt för att både du och gruppen ska ha möjlighet att utvecklas

Att skriva PM - när och hur?

 • Vid giltig (se studiehandbok för tolkning) frånvaro från basgruppsmöte ska PM skrivas. Vid ogiltig frånvaro ska Pedagogiska enheten kontaktas för erhållande av särskild ersättningsuppgift.
 • Ett PM är en skriftlig redogörelse på ca 2 A4-sidor som visar att studenten på ett relevant sätt antingen bearbetar fallet fram till mål/frågor, eller en genomgång av mål/frågor, beroende på om start eller avslutning missats.

Nya läkarprogrammet