Lathund för basgruppshandledare

 • Frida, redskapet på webben för den fallbaserade undervisningen, hittar du här http://doit.medfarm.uu.se/frida
 • Inför varje nytt fall, skriv ut studentvyn av fallet och kopiera upp till gruppen. Detta görs genom att öppna fallet och sedan välja Visa studentvy av detta fall.
 • Efter varje avslutat fall, kom ihåg att låta gruppen gemensamt utvärdera fallet på Utvärdering för studenter-blanketten samt själv skriva in utvärderingen av fallet.

Första gången gruppen träffas

 • Studenter och handledare presenterar sig för varandra.
 • Diskussion om basgruppens arbete. Studenter på T1 och T2 besvarar först frågorna i ett särskilt formulär Därefter går gruppen och handledaren gemensamt igenom frågorna och enas om det arbetssätt man vill ha i gruppen. I nybildade grupper från T3, diskuteras hur samarbetet har fungerat i tidigare grupper och den nya gruppen sätter upp sina mål för hur de vill arbeta. Förslag på frågor att ta upp är t ex tidshållning och mobilanvändning, hur man stimulerar allas aktivitet och engagemang i gruppen och hur man konstruktivt utvärderar gruppens arbete, inklusive handledarens roll.  

Arbetsgång vid basgruppsmöte med start av nytt fall

 • Studenterna läser igenom fallet. Finns oklara termer i texten? Om det finns oklarheter eller nya termer i falltexten och ingen i gruppen vet, kan handledaren förklara kort. (1-2 min)
 • Ur gruppen utses en sekreterare som strukturerar diskussionen på tavlan.
 • Gruppen identifierar fenomen/företeelser/nyckeluppgifter/triggers i fallet och listar dem till vänster på tavlan. (5-10 min)
 • Om listan är lång kan gruppering göras utifrån gemensamma nämnare såsom tidsförlopp eller fysiologiska och patofysiologiska processer m.m.
 • Diskussion om företeelserna/grupperingen under rubriken "Vad tror vi oss veta?". OBS! Hjälp studenterna till fördjupad diskussion genom att fråga "Hur tänker du?", "Hur menar du?", "Genom vilken mekanism?", "Vet någon hur detta fungerar?" Stimulera gruppen till att nå gränsen för dess kunskap för varje punkt. Om fallet har en fortsättning (oftast fall under kliniska block) och/eller flera delar, bearbetas alla delar innan diskussionen avslutas. Diskussionen är den viktigaste delen av fallstarten och bör dominera tidsmässigt. (20-25 min)
 • Hjälp gruppen att formulera rimliga och relevanta inlärningsmål/lärandefrågor i form av frågor som är engagerande. Frågorna kan med fördel vara specifika men för att kunna besvaras ska de innebära omfattande studier. Vid behov, diskutera prioriteringar mellan inlärningsmålen. Be gruppen kontrollera att alla skrivit ned samma frågor och att de tolkar dem likartat. (5-10 min)
 • Identifiera tillgängliga resurser (schema, litteratur, web m.m.) för arbetet med frågorna. (1-2 min)
 • Utvärdera arbetsprocessen vid slutet av helt basgruppsmöte genom att gå bordet runt med frågor om t.ex. gruppens samarbete, handledarens stöd, individuella personers utbyte av/bidrag till arbetet, m.m. Välj någon aspekt (se nedan och tips) att utvärdera vid varje möte. (5-10 min)

Arbetsgång vid basgruppsmöte med fallavslut

 • Börja med att gå bordet runt: Vilka källor har använts? Hur värderas källorna? Gick det bra att få frågorna belysta? Hur lång tid behövdes för att hitta svar på frågorna? (2-3 min)
 • Repetera inlärningsmål/lärandefrågor. Någon ur gruppen skriver upp frågorna på tavlan (görs ev. i väntan på att gruppen samlas) och gruppen gör en tidsdisposition. En prioritering görs av vad som ska diskuteras först och mest utifrån vad som är centralt i fallet eller svårt/oklart. (2-4 min)
 • Diskussion om inlärningsmålen/lärandefrågorna. Hjälp gruppen att gemensamt bearbeta inhämtade kunskaper och identifiera viktiga principer och lärdomar. Man hinner inte ta upp allt som alla läst, utan fokus bör vara på det som har varit svårast att förstå och få grepp om samt det som är mest centralt i fallet. Att lyfta fram det mångtydiga och svårbegripliga skapar mening åt fallavslutet. Undvik en förhörsliknande redovisning. Återkoppla gärna till det aktuella fallet och uppmuntra gruppen att tillämpa sina inhämtade kunskaper på fallet eller på liknande situationer. I vissa fall finns en fortsättning på fallet eller avslutande information som ska diskuteras under fallavslutet. (25-30 min)
 • Finns oklarheter? Är det någon fråga som inte kan besvaras? Hjälp gruppen med att identifiera resursperson eller källa att konsultera, alternativt formulera "muddy points" inför uppföljnings-föreläsning. (3-5 min)
 • Gruppen utvärderar fallet gemensamt på ett särskilt formulär (delas ut av handledaren). (3-4 min)
 • Efter ett fallavslut följer ofta start av ett nytt fall. Arbetsprocessen utvärderas i så fall därefter, dvs. vid slutet av helt basgruppsmöte. Se nedan samt ovan under fallstart. (5-10 min)

Avslutande utvärdering av ett basgruppsmöte

Studenterna och handledaren utvärderar muntligt hur arbetet bedrivits under basgruppsmötet. En rundgång kan alternerande fokusera på evaluering av någon särskild frågeställning såsom hur de olika stegen i arbetsprocessen fungerat eller hur handledaren och gruppens deltagare har bidragit till arbetet. I vissa fall finns det anvisningar till handledaren om ett visst fokus för utvärderingen.

Viktigt att tänka på!

 • Arbeta med grupprocessen
 • Var aktiv - men föreläs ej – använd dina kunskaper till att formulera aktiverande frågor
 • Fokusera diskussionen – var målinriktad  
 • Fråga efter mekanismer – fördjupa diskussionen – både vid fallstart och fallavslut
 • Hjälp till med avgränsningar
 • Ge svar på ämnesfrågor bara undantagsvis – för områden som inte är fokus i fallet
 • Utvärdera kontinuerligt

Ersättningsuppgift – när och hur?

Vid missat basgruppsmöte ska ersättningsuppgiften i första hand vara att hålla en kort muntlig presentation för basgruppen vid nästkommande möte. Ämnet för ersättningsuppgiften bestäms av handledaren eller av handledaren i samråd med basgruppen. Om muntlig ersättningsuppgift ej kan genomföras, exempelvis efter sista fallavslutet på kursen, ska studenten skriva ett PM enligt anvisning från handledaren.

Nya läkarprogrammet